Hyperions webforum

Hyperions webforum (http://www.n4f.no/forum/index.php)
-   Rollespill generelt (http://www.n4f.no/forum/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Rollespillenes ordliste (http://www.n4f.no/forum/showthread.php?t=3274)

Tomas HV Mørkrid 26/12-2005 11:22

Rollespillenes ordliste
 
For spillskapere og spilledebattanter vil en norsk ordliste med enkle forklaringer være sværtnyttig, nesten uansett hvor enkle og ufullstendige forklaringene måtte være. Jeg tror vi definitivt er klare for å skape noe slikt her. Debattene ligger på et høyt nivå. Tankene er klare og innsikten dyp. Det formuleres og forklares, og det er naturlig at det finner utløp i en fortløpende dokumentasjon.

Jeg liker måten den engelske ordlisten er gjort på. Det er flott at man kjører et fellesprosjekt så åpent, og lar det vokse seg større gjennom folks stadige bidrag. Jeg tror det ville være enda mer fruktbart å gjøre dette med en norsk ordliste, der enkle forklaringer (og gjerne forskjellige på samme ord) kunne hjelpe folk til å finne nyttige begreper til bruk i debatter og spilldesign, eller generelt til bruk i forståelsen av det vi driver med.

Jeg tror vi er klare for det nå. Om noen tar på seg å lede et slikt arbeid, eller bare starter opp her, så tror jeg vi har mye å tjene på det. Jeg vet noe lignende er gjort på laiv.org, som et resultat av at greiene ble skjerpet i debattmiljøet der. Det har hatt fine effekter, ikke minst fordi det dokumenterer at man har nådd nye nivåer av forståelse innen rollespill. Det syns jeg vi også har nådd, og jeg syns vi skal dokumentere det.

Vær velkommen til å poste dine begreper og forklaringer her, eller til å diskutere ideen.

:-D

Bolla Pinnsvin 26/12-2005 13:21

Re: Rollespillenes ordliste
 
Noen begreper å begynne definisjonsøkten med. De fleste hentet fra den engelsk-norske ordlisten, noen fra ordlisten på laiv.org, noen egne.

Grunnleggende begrep
Birolle
Eventyr
Episode
Handlingselement
Harving
Kampanje
Konfliktsystem
Levende rollespill, Laiv
Meta-hensyn
Metode
Rolle
Rollesnekring
Rollespill
Skinnekjøring
Spilleder
Spillederoppgaver
Spiller
Spillverden
Talltukling (Eng. min-maxing)
Ute av rolle

Teori-begrep
Dramatisme (eng. Dramatism) (Teori: Big Model)
Drømmetilstand (Eng. Suspension of Disbelief) (Teori: ?)
Fellesfabel (Eng. Shared Imagined Space) (Teori: ?)
Friform (eng. Freeform)
GNS
IIUU (eng. IIEE) (Teori: Big Model)
Immersjonisme (eng. Immersionism) (Teori: Turku-manifestet)
Kreativ Agenda (eng. Creative Agenda). Teori: ?
Narrativisme (eng. Narrativism) (Teori: Big Model)
Sceneavklaring (Eng. Scene resolution.) (Teori: ?)
Scenesetting (Eng. Scene Framing.) (Teori: ?)
Simulasjonisme (Eng. Simulationism) (Teori: Big Model)
Sosial Kontrakt (Eng. Social Contract) (Teori: ?)
Spillisme, Gamisme (eng. Gamism) (Teori: Big Model)
- stemme (fortellerstemme, rollestemme) (Eng. Stance) (Teori: Big Model)
Turkumanifestet

Begrep som ofte går igjen i spill
Egenskap
Ferdighet
Ferdighetspoeng
Grad
Helsepoeng
Heltepoeng
Motstandstest
Rolletype, sjablong
Test
Trekk

Bolla Pinnsvin 26/12-2005 13:38

Re: Rollespillenes ordliste
 
Noen definisjoner kopiert fra laiv.orgs ordliste, som eksempel på hvordan det kan gjøres, som inspirasjon og for å slippe å gjøre for mye jobb andre har gjort fra før på nytt. Vidt åpent for innspill, motstand, endring, diskusjoner etc. Laiveren Petter Bøckman har stått for de fleste av innleggene i laiv.orgs ordliste. Ellers slår det meg at denne ordlisten muligens ville vært lettest å håndtere som Wiki. Noen som har peil og skillz?

Sitat:

Eläytyminen
Finsk utrykk for noe i retning av å “virkelig sette seg i sin rolles sko og hennes/hans omgivelser”. Utrykket er vanligvis det samme som immersion.

Kilde: Pohjola, M. The manifest of the Turku School/laiv.org

Sitat:

Levende rollespill, Laiv
En form for spill der deltagerne (vanligvis kalt spillere) antar fiktive personligheter (kalt roller eller karakterer) og spiller interaksjonene dem imellom i en predefinert, fiktiv setting. Formen skiller seg fra bordrollespill i at spillerne spiller ut interaksjonene fysisk, derav ”live”. Skjønt formen har en hvis anvendelse i psykoterapien og settingen kan være nærmest hva som helst, spiller de fleste for moroskyld, og settingen er tradisjonelt fantasy eller science fiction. Se også ”laiv” og ”lajv”

Uttrykket er en fornorsking av det engelske ordet ”live”, en forkortelse for ”Live role-play”. Det har også blitt foreslått som akronym for "Levende Alternativ Interaktiv Virkelighet ". Den norske skrivemåten ble akseptert som en hendig måte å skille ordet fra sin originalbetydning i 1998, og har siden blitt det dominerende utrykket for levende rollespill i Norge. Det har erstattet tidligere, mer tungvinte utrykk. Samme utvikling har skjedd i Sverige og Danmark, se ”lajv”.

Engelsk: Larp

Kilde: Dogme 99/Trad./laiv.org

Sitat:

GNS-modellen
GNS-modellen – En modell laget av Ron Edwards som søker å beskrive målet for rollespill generelt som resutatet av tre stiler: Gamisme, narrativisme og simulasjonsisme. Modellen er rettet både mot arrangører og spillere og dekker alle former for rollespill. (...)

Modellen tar for seg begrunnselsene for rollespill gjennom begrepene utforsking og premiss. En spiller ønsker å la rollen utforske settingen, og de elementer spilleren finner interessante, danner premisset for videre spill. Premisset er altså spillerens ønske, et meta-hensyn. Det rollen beskjeftiger seg med er utforskingen. Det er i forholdet mellom disse to at spillerstilene nevnt over oppstår.

(...)

Engelsk: GNS model

Kilde: Edwards, R. 2001. GNS and other matter of role-playing theory, Adept Press. Se http://www.indie-rpgs.com/articles/g...roduction.html

Sitat:

Turkumanifestet
En deklarasjon om laiv i form av et manifest skrevet av Mike Pohjola, navngitt etter hjembyen Turku. Manifestets mål var å være et korrektiv til de to fremstående stilene i finsk laiving: Dramatisme og gamisme (...). Selv om manifestet gir gode retningslinjer for eläytyminen spillerstil, har det fått hard kritikk på den internasjonale scene for å være overdrevent elitistisk, og har stimulert en hissig debatt. Originalteksten kan finnes på http://live.roolipeli.net/turku/school/index.html

Engelsk: the Turku-manifest

Kilde: Pohjola. M. The manifest of the Turku School/laiv.org

Ole Peder Giæver 26/12-2005 14:13

Re: Rollespillenes ordliste
 
Grovskisser til definisjoner:

Birolle
En rolle styrt av spillederen.

Eventyr
En avgrenset fortelling i den større kampanjen. Kan vare i en eller flere episoder. Eventyret kan også være en enkeltstående fortelling og vare kun en episode.

Episode
Del av en kampanje. Sammenfaller i virkelig tid gjerne med lengden på et spilltreff.

Kampanje
En serie med eventyr rollepersonene opplever i den samme spillverdenen. Ofte styrer spillerne de samme rollepersonene gjennom hele kampanjen.

Kampanjetid
Tiden i spillverdenen. En kampanje kan for eksempel vare to år virkelig tid mens rollepersonene har opplevd ti år kampanjetid.

Rolle
Rollen er figuren spilleren styrer i spillverdenen.

Rollespill
Rollespill er en regel- og metodestyrt fortellingslek hvor handlingen blir til mens man spiller. ”Bordrollespillet” er muntlig, og alt man trenger av tilbehør er noen sitteplasser og litt fantasi. Man er som regel 3-5 spillere. En har oppgaven som spilleder. Spillederen beskriver en spillverden for spillerne, og stiller dem overfor valg eller problemstillinger i denne verdenen.

Spillerne styrer hver sin rolle .

Det meste av handlingen i rollespillet er improvisert. Det finnes ikke noe manus, og ingen kan si på forhånd hvordan spillet vil utvikle seg.

Spilleren kan gjennom sin rolleperson påvirke spillverdenen spillederen presenterer. Dette skjer gjennom en serie valg, handlingsskildringer og replikker spilleren gjør og kommer med. Spilleren henvender seg til spillederen, og forteller hva hun vil at rollepersonen skal foreta seg. Det er siden spillederens oppgave å dømme om disse tingene er mulige, sett i forhold til rollepersonens egenskaper og konfliktsystemet i spillet.

Spillederen beskriver alle hendelser og handlinger i spillverdenen som ikke blir gjort av rollepersonene. Han styrer også spillets biroller.

Spilleder
Spillederen beskriver alle hendelser og handlinger i spillverdenen som ikke blir gjort av rollepersonene. Han styrer også spillets biroller.

Spiller
Spillerne styrer som regel hver sin rolleperson. Ved hjelp av disse kan de påvirke spillverdenen spillederen presenterer. Dette skjer gjennom en serie valg, handlingsskildringer og replikker spilleren gjør og kommer med. Spilleren henvender seg til spillederen, og forteller hva hun vil at rollepersonen skal foreta seg. Det er siden spillederens oppgave å dømme om disse tingene er mulige, sett i forhold til rollepersonens egenskaper og konfliktsystemet i spillet.

Spilltreff
Møte der spillerne kommer sammen for å spille rollespill. Varer gjerne fra tre til seks timer.

Spillverden
Fantasivirkeligheten kampanjen og eventyrene foregår i.

Virkelig tid
Tiden i vår virkelighet. En kampanje kan for eksempel vare to år virkelig tid mens rollepersonene har opplevd ti år kampanjetid.

Et par andre begrep:
- Bordrollespill
- Regel

Tomas HV Mørkrid 26/12-2005 14:31

Re: Rollespillenes ordliste
 
Flott gutter! Dette lukter brennende bløtkaker! :D

Tomas HV Mørkrid 26/12-2005 14:44

Re: Rollespillenes ordliste
 
Begrep som ofte går igjen i spill

Evne
Grunnleggende kvalitet ved rollen i et tradisjonelt rollespill. Ofte satt opp i system for å gi et bilde av rollens fysiske, sosiale og mentale kvaliteter. Vanlig å bruke som grunnlag for utvikling av ferdigheter.
Eksempel: Styrke, Sanser og Sjel (evnene i rollespillet Fabula).
Andre begreper for det samme: Egenskap, Grunnevne.

Ferdighet
En gruppe kvaliteter som lar rollen handle innenfor rammene av rollespillets konfliktsystem. Det er vanlig at roller defineres gjennom hvilke ferdigheter som velges. Ofte basis for spillerens tolkning av rollen, gjennom de muligheter for konfliktløsning ferdighetene gir.
Eksempel: Fekte - kamp, unngå kamp (ferdighet i rollespillet Fabula).
Andre begreper for det samme: Egenskap.

Håken 26/12-2005 17:28

Re: Rollespillenes ordliste
 
Flott initativ fra Tomas og "Bolla" :)

Det er en del begreper her som det ikke er konsensus rundt. Disse definisjonene er min egen forståelse av begrepene. Jeg håper at noen som ser på seg selv som noenlunde nøytral( dere unøytrale jævler vet hvem dere er ) vil ta på seg oppgaven å være redaktør og kompilator for ordlista.

Metahensyn
Hensyn til forhold som ligger på metanivå og ikke på fabelnivå

Metanivå
Henspeiler på spillernes virkelighet, Virkeligheten og ikke spillverdenen og rollenes virkelighet, Fellesfabelen.
motsvarer Fabelnivå

Metaplott
se bakgrunnsfabel (obs! metaplott har ingen sammenheng med meta-nivå)

Bakgrunnsfabel
Hemmelig historie i fellesfabelen som spillederen eller intrigelederen kjenner til og som påvirker hendelsene rollene tar del i, selv om hverken spillerne eller rollene kjenner til bakgrunnsfabelen.

Fellesfabel
Den virkelighet og de hendelser som utspiller seg i Spillverdenen i løpet av spillet. Også kjent som Diegesis eller Shared Imagined Space

Fabelnivå
Henspeiler på rollenes virkelighet dvs. Fellesfabelen.
motsvarer Metanivå

Rolle
En fiktiv person og en spillers alter ego i fellesfabelen også kjent som spillerolle, rolleperson eller player character (PC)

Rollesnekring
Prossen spillere og/eller spilleder går gjennom for å skape en rolle. Går ut på definere trekk og egenskaper ved rollen, slik som navn, personlighet, bakgrunnshistorie, styrker og svakheter. De fleste regelsystemer har faste prosedyrer for hvordan rollesnekringen skal foregå.

Skinnekjøring
Teknikker som spillederen kan bruke for å styre handlingen i fellesfabelen i en retning han har planlagt på forhånd. Skinnekjøring kjennetegnes ved at spillederen eksplisitt eller mer eller mindre skjult tar avgjørende valg på vegne av spillernes roller. S. er ofte kritisert fordi mange spillere misliker å få mindre kontroll over rollenes handlinger, samt at s. kan føre til mer forutsigbare og mindre spennende spillinger (handlingen "går på skinner"). Ferdigskrevne eventyr er nesten alltid mer eller mindre avhengige av s. for å kunne brukes etter hensikten.

Spilleder
Den deltageren i rollespillet som får ansvaret for hovedelen av spillederoppgavene. Tradisjonellt sett er det samme person som er s. i løpet av en spilling. S. blir også kalt Hulemester, Vert, Forteller eller GM(Fra engelsk Game Master) og i laiv kalles s. for intrigeleder eller arrangør.

Spiller
De deltagerene i rollespillet som har få eller ingen spillederoppgaver. Spillerne får i stedet snekre og kontrollere hver sin rolle.

Regler
Deler av systemet som er nedskrevet eller eksplisitt formulert. Regler finner man i regelboka og kan i stor grad sammenlignes med regler i konkuranseorienterte spill slik som Poker eller Diplomacy.

Håken 26/12-2005 17:44

Re: Rollespillenes ordliste
 
Okei - jeg prøver meg med en svært kortfattet definisjon av disse, slik jeg forstår dem. Det blir litt fort og gæli, dette her

Simulasjonisme (GNS)
Når man i rollespill legger vekt på å gjenskape en spesiell sjanger eller litterært forelegg i størst mulig grad, og styre hendelsene slik at de føyer seg etter sjangeren. S. er en Kreativ Agenda i den såkalte "Big Model"

Simulasjonisme (Trifold)
Når man i rollespill legger vekt på at spillverdenen og fellesfabel skal være troverdig og konsekvent i fysisk, sosialt og eller kausalt forstand.

Narrativisme (GNS)
Når man i rollespill legger vekt på at handlingen skal belyse bestemte temaer som er direkte relevante for rollenes valg og sjelsliv. N. er en Kreativ Agenda i den såkalte "Big Model"

Spillisme (GNS)/(Trefold)
Når man i rollespill legger vekt på kvantifiserbare mål for suksess og fremgang og seier på meta- og/eller fabelnivå. S. er en Kreativ Agenda i den såkalte "Big Model"

Dramatisme (Trefold)
Når man i rollespill legger vekt på en spennende handling, mellommenneskelig (melo)drama og/eller godt/utagerende skuespill.

Gamisme
se Spillisme

Håken 26/12-2005 17:52

Re: Rollespillenes ordliste
 
Trekk
kvalitet ved rollen i et rollespillregelverk. Ofte satt opp i system for å gi et bilde av rollens fysiske, sosiale og mentale kvalitete og lar rollen handle innenfor rammene av rollespillets konfliktsystem. I mange regelverk er trekk videre delt opp i Evner , Ferdigheter og eventuelle andre kategorier. Trekk er ofte kvantitativt eller kvalitativt definert og skrevet ned på rollearket

Ole Peder Giæver 26/12-2005 19:27

Re: Rollespillenes ordliste
 
Eventyr (2)
Et eventyr er spillederens mer eller mindre løse planer for spilltreffet. Eventyret inneholder gjerne handlingselementer og biroller rollene kan kommer til stå overfor i spillverdenen. Ofte beskriver også eventyret en eller flere konflikter rollene kan involveres i.

Det finnes også eventyr man kan kjøpe i butikken. Slike eventyr og andre eventyr som er forberedt med tanke på at flere spilledere enn forfatteren skal kunne bruke dem kalles gjerne moduler.

Et eventyr kan strekke seg over en eller flere spilltreff og episoder.

Et ord som ofte brukes synonymt med eventyr er scenario.

Modul
Et eventyr (2) skrevet på en såpass tilgjengelig måte at også andre enn forfatteren kan ta det i bruk. Noen moduler er til salgs i butikken, andre finnes gratis på internett og i blader. En modul på rollespillkongress kalles gjerne en kongress-modul.

Kongress-modul
Se modul.

Scenario
Se eventyr (2).

Flere begrep som bør defineres:

- Konflikt


Alle tider vises som GMT +2. Klokka er nå 10:51.

Drevet av: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

Innhold ©2004 - 2019 Hyperion N4F v/Espen Sortland

Norsk Bokmål oversettelse av: Espen, futti, Xadhoom
Nynorsk oversettlse av: Kaia